Sirdoonka Ruushka oo ”fashiliyey” weerar ay Ukraine ku qaadi lahayd dhuumaha gaaska ee Turkiga mara (Daawo)

0
RUSSIA - FEBRUARY 16, 2021: Russian Federal Security Service (FSB) officers conduct an operation to detain people that were allegedly raising funds for the Islamic State terrorist organization (banned in Russia) under the guise of charity support in 2015-2019. The operation has been held in the Republics of Crimea and Tatarstan. Best quality available. Video screen grab. Russian Federal Security Service/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY Ðîññèÿ. Ñîòðóäíèêè ÔÑÁ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îïåðàöèè ïî çàäåðæàíèþ ãðóïïû ëèö, êîòîðàÿ ñ 2015 ïî 2019 ãîä ÷åðåç ñîçäàííûå â Èíòåðíåòå ñîîáùåñòâà ïîä âèäîì áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè îñóùåñòâëÿëà ñáîð ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ äëÿ ïåðåâîäà çà ðóáåæ íà íóæäû áîåâèêîâ òåððîðèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî" (çàïðåùåíà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè). Îïåðàöèÿ ïî çàäåðæàíèþ ïðîõîäèëà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèê Êðûì è Òàòàðñòàí. Ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå êà÷åñòâî. Ñíèìîê ñ âèäåî/ ÖÎÑ ÔÑÁ ÐÔ/ÒÀÑÑ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÎÐÎÍÎÉ È ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍßÅÒÑß ÒÀÑÑ ÁÅÇ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß

(Hadalsame) 24 Nof 2022 – Nabad Sugidda Ruushka ee FSB ayaa sheegtay inay fashiliyeen qorshe ay Ukraine ku doonayeen inay ku bartilmaameedsato dhuumaha Gaaska qaada ee u socda Turkiga, kaas oo inta badan mara badda hoosteeda.

Waxay adeegsanayeen Miinooyinka Magnet-ka leh, Walxaha Qarxa ee caagga ah iyo caddaymo kale oo la sheegay in lagu soo qabtay howlgalka,sida lagu sheegay qoraalka.

Dhowr qof oo u dhashay Ruushka “ku lug lahaa diyaarinta iyo taageerada agabka iyo saanadda ee weerarkan argagixisada” ayaa xabsiga la dhigay.

FSB ayaa sidoo kale sheegtay inay heshay xiriir isgaarsiineed oo u dhexeeyey dhagar-qabayaasha iyo ciidamada gaarka ah ee Ukraine intii uu socdey howlgalku.

Kyiv ayaa lagu eedeeyey in uu bixisay tilmaamo ku saabsan goobta saxda ah ee gobolka Volgograd ee Ruushka ee bamka la dhigayo si loo kharribo dhuumaha Southern Stream Stream, taas oo loo isticmaalo in gaaska dabiiciga ah ee Ruushka lagu geeyo Yurub.

Sirdoonku waxay soo bandhigeen sawirro la sheegay in la qaaday intii uu howlgalku socdey.

Waxaa ka mid ahaa muuqaallada labo qof oo meelo kala duwan laga soo qabtay iyo wax u muuqdey qaraxyo, qarxiyeyaal iyo lacag. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wakiilladu ay qabteen 593,000 oo ruble ($ 9,800) oo siteen dadka lagu eedeeyey shirqoolka.

Bartamihii Sebtembar, FSB ayaa sheegtay inay qabatay wakiil Ukrainian ah iyo dhowr qof oo gacan siinayey, kuwaas oo la sheegay inay qorshaynayeen in ay bam ku aasaan xarun laga tuuro gaaska dabiiciga ah ee Ruushku u dhoofiyo Turkiga.

Saraakiil sare oo Ruush ah ayaa markii dambe xaqiijiyey in kaabayaasha dhulka ee isku xira Dhuumaha Southern Stream, kaas oo hoos mara Badda Madow, uu ahaa bartilmaameedku.

Hadalsame Media

Facebook Comments